Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elekroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo” wymaga szeregu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z Wykonawcą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to m.in.:

 • uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane działek leżących w pasie technologicznym linii,
 • ustanowienie służebności przesyłu dla pasa technologicznego linii, dla przebudowy i eksploatacji linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn i Dunowo – Słupsk dla odcinków objętych przebudową,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym:
  – uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  – uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej stosownie do potrzeb,
  – uzyskanie zgód na wycięcie drzew w niezbędnym zakresie oraz poniesienie kosztów z tego wynikających,
  – uzyskanie prawomocnych i ostatecznych decyzji zatwierdzających projekt budowlany oraz udzielających pozwolenia na budowę,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.