Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny?

Krajowy System Elektroenergetyczny, w skrócie KSE, to sieć połączonych ze sobą linii i  stacji elektroenergetycznych, które służą dostarczeniu energii elektrycznej od wytwórcy do wszystkich regionów kraju.

 

Co to jest i jak działa stacja elektroenergetyczna?

Stacje elektroenergetyczne są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe napięcie, tym mniejsze straty energii podczas jej przesyłu. W  systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomów napięć, a  energia, za pośrednictwem stacji 400/220/110 kV, trafia do sieci dystrybucyjnych (mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ)). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej stąd do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – zakłady przemysłowe i  gospodarstwa domowe.

 

Czy przebywanie w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Podkreślić należy, że sąsiedztwo infrastruktury elektroenergetycznej jest całkowicie bezpieczne. Budowa nowych stacji i modernizacja już istniejących musi być zgodna z normami ochrony środowiska – zarówno polskimi, jak i unijnymi. W odniesieniu do istniejących stacji elektroenergetycznych powołane do tego instytucje nie stwierdzają przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno, jeśli chodzi o pole elektryczne i magnetyczne, jak też norm dotyczących hałasu. Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane przez właścicieli zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

 

Dlaczego stacje energetyczne są modernizowane?

Stacja Dunowo, podobnie jak wiele innych stacji elektroenergetycznych została wybudowana w latach 70-tych. Modernizacja jest niezbędna z  uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z  wiekiem się zużywają. Obecnie PSE realizują wiele inwestycji, zarówno dotyczących stacji elektroenergetycznych, jak i  linii energetycznych, których celem jest rozbudowa i  unowocześnienie systemu przesyłowego, a finalnym efektem będzie zwiększenie pewności zasilania w  energię elektryczną. Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy.

 

Kto decyduje o położeniu stacji w danym miejscu?

Położenie stacji i linii planują doświadczeni inżynierowie PSE i PSE Inwestycje. Planowanie stacji i linii jest konieczne, aby zapewnić stabilne działanie systemu.

 

Czy przebywanie w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Podkreślić należy, że sąsiedztwo infrastruktury elektroenergetycznej jest całkowicie bezpieczne. Budowa nowych stacji i modernizacja już istniejących musi być zgodna z normami ochrony środowiska – zarówno polskimi, jak i unijnymi. W odniesieniu do istniejących stacji elektroenergetycznych powołane do tego instytucje nie stwierdzają przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno, jeśli chodzi o pole elektryczne i magnetyczne, jak też norm dotyczących hałasu. Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane przez właścicieli zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

 

Z jakich funduszy jest finansowana modernizacja stacji?

Modernizacja stacji finansowana jest ze środków własnych PSE S.A., spółki Skarbu Państwa, która jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

 

W jakich godzinach prowadzone będą prace?

Warto podkreślić, że prace budowlano-montażowe będą prowadzone przez doświadczonych wykonawców, z firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. Prace będą prowadzone w godzinach 7-19. Wykonawca dołoży starań, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały one normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

 

Czy w trakcie modernizacji będą wyłączenia prądu?

Modernizacja stacji nie będzie powodowała wyłączeń prądu.

 

Czy na stację można wejść?

Na stację elektroenergetyczną można wejść jedynie za specjalnym pozwoleniem wydawanym przez PSE. Stacja jest monitorowana i  niepowołane do tego osoby nie mogą wejść na jej teren. Pamiętać należy, że nie można dotykać urządzeń infrastruktury stacyjnej.

 

Jak duży będzie zakres prac związanych z remontem?

Rozbudowę rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co w pierwszym okresie oznacza konieczność uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń a w drugim etapie – właściwe prace budowlane i remontowe.

 

Czy podczas modernizacji stacja będzie czynna?

Tak, stacja podczas modernizacji pracować będzie normalnie.

 

Co stanie się z urządzeniami, które zostaną zdemontowane?

Urządzenia demontowane i  wszelkie odpady powstałe w  wyniku modernizacji Wykonawca prac zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.

 

Czy mieszkańcy naszej gminy będą mieli jakieś korzyści z tej modernizacji?

Zmodernizowana i rozbudowana stacja elektroenergetyczna Dunowo zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminach Biesiekierz i Świeszyno, powiecie koszalińskim i całym województwie zachodniopomorskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

 

Co to jest służebność przesyłu i czy właściciele za jej ustanowienie otrzymają wynagrodzenie?

Służebność przesyłu to narzędzie prawne regulujące sposób użytkowania nieruchomości w relacji pomiędzy jej właścicielem a przedsiębiorstwem przesyłowym. Każdy z właścicieli nieruchomości, na których ustanawiana jest służebność przesyłu, otrzyma stosowne wynagrodzenie z tego tytułu. Będzie ono wypłacane jednorazowo.

 

Jak można się skontaktować z wykonawcą prac?

Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy.